Lyrics

Hara Hara Gurudeva
Shiva, Shiva, God as guru;

Parabrahma Parameshvara
Supreme All/Brahma, Supreme Lord.