From the recording Hara, Hara Gurudeva

Lyrics

Hara Hara GurudevaParabrahma ParameshvaraShiva, Shiva, God as guru;Supreme All/Brahma, Supreme Lord.